Fill Image Description
Circleloops

Voorwaarden van de dienst

Lees onze voorwaarden via onderstaande link

Invoering

CircleLoop is een self service-platform voor het leveren van telefonie- en communicatiediensten die door de klant en zijn gebruikers moeten worden beheerd. De Dienst wordt beheerd door en is eigendom van Mission Labs Limited (ondernemingsnummer 10040088) met als maatschappelijke zetel The Scalpel, 18th Floor, 52 Lime Street, Londen EC3M 7AF en met als correspondentieadres The Old Milk Depot, Bacup Rd, Rossendale, Lancashire, BB4 7FE. Deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid vormen de volledige juridische overeenkomst tussen u ('Klant') en Mission Labs Limited (hierna 'CircleLoop' genoemd).

BELANGRIJKE INFORMATIE:

DE DIENST ONDERSTEUNT HET GEBRUIK VOOR NOODOPROEPEN, OOK TIJDENS EEN EVENTUELE PROEFPERIODE. HET GEBRUIK VAN DEZE DIENST, INCLUSIEF NOODOPROEPEN, IS ECHTER TE ALLEN TIJDE AFHANKELIJK VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE EIGEN APPARATEN, HARDWARE, TELEFOON- EN DATANETWERK EN INTERNETPROVIDER VAN DE KLANT EN DE GEBRUIKER. EVENTUELE BEPERKINGEN IN EEN VAN DE BOVENGENOEMDE DIENSTEN OF APPARATEN ZULLEN DE KWALITEIT VAN DE DIENST BEPERKEN.

De voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen in deze Algemene Voorwaarden moeten zonder voorbehoud of wijziging worden aanvaard om de Dienst zoals hieronder gedefinieerd te verkrijgen. Door gebruik te maken van de Dienst gaat de Klant hierbij volledig akkoord met alle voorwaarden van deze Overeenkomst. Indien de Klant niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag hij of zij de Dienst niet betreden of gebruiken.

Indien de Klant het registratieproces begint maar niet voltooit, kan CircleLoop contact opnemen met de Klant in een poging de Klant te helpen het proces te voltooien. De Klant machtigt CircleLoop hierbij om in deze situatie contact op te nemen met de Klant, zelfs als de Klant uiteindelijk besluit zich niet aan te melden voor de Dienst.

1. Definities

1.1 In deze Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij de context anders vereist:

Overeenkomst:  hieronder wordt verstaan dit document tussen CircleLoop en de Klant en alle documenten waarnaar daarin wordt verwezen.

Applicatie: betekent Circleloop.com en eventuele andere websites, administratietools en/of softwaretoepassingen die door CircleLoop, of de geautoriseerde partners van CircleLoop, aan de Klant worden verstrekt.

Kunstmatige inflatie van verkeer:  verwijst naar elke situatie waarin de Dienst ongebruikelijke belpatronen ervaart die niet in verhouding staan tot de totale hoeveelheid gebruik zoals CircleLoop redelijkerwijs zou verwachten.

Werkdag: elke dag die geen zaterdag of zondag of een officiële feestdag in Nederland is.

Oproep:  een signaal, bericht, voicemail of communicatie die stil, visueel (met inbegrip van tekst en gegevens) of gesproken kan zijn.

Vertrouwelijke informatie: verwijst naar de betekenis als uiteengezet in clausule 15.1.

Beheerder: verwijst naar de betekenis als uiteengezet in de AVG.

Klantinformatie: alle informatie, met inbegrip van (zonder beperking) routingbestemmingen, afbeeldingen, audio, audiovisuele, tekst of andere informatie of inhoud die betrekking heeft op het gebruik van de Dienst door de Klant of Gebruiker.

Wetgeving inzake gegevensbescherming:  betekent de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018, de AVG, de Wet op de onderzoeksbevoegdheden 2016, de Telecommunicatie (rechtmatige handelspraktijken), de Privacy and Electronic Communications (EG-richtlijn) Regulations 2003, in elk geval samen met alle wetten die deze uitvoeren of aanvullen en alle andere toepasselijke of gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming of privacy, en alle andere toepasselijke wettelijke voorschriften en gedragscodes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacy, met inbegrip van de richtsnoeren en gedragscodes die door een relevante Toezichthoudende Autoriteit zijn uitgevaardigd.

Betrokkene:  verwijst naar de betekenis als uiteengezet in de AVG.

Noodoproep: een oproep van een Klant of Gebruiker aan de hulpdiensten door het kiezen van 112.

Instantie die noodoproepen behandelt: het relevante contactpunt voor een noodoproep.

Gratis Dienst : verwijst naar de betekenis als uiteengezet in clausule 7.3.

Gratis proefperiode: verwijst naar de betekenis als uiteengezet in clausule 7.4.

 AVG:  verwijst naar de Algemene verordening gegevensbescherming (EU 2016/679).

Ongepaste inhoud: inhoud die inbreuk maakt op toepasselijke wetten, voorschriften of rechten van derden (zoals bijvoorbeeld materiaal dat obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, opruiend, beledigend, lasterlijk, bedreigend, aanzettend tot rassenhaat, bedreigend, godslasterlijk of in strijd met intellectuele-eigendomsrechten van derden of de telecommunicatiewetgeving is).

Intellectuele eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder, zonder beperking, octrooien, handelsmerken, auteursrechten, tekeningen en modellen, rechten op databanken, gebruikersgegevens, rechten op knowhow en vertrouwelijke informatie (in elk geval geregistreerd of niet geregistreerd)) en alle aanvragen daarvoor.

Internationaal Nummer: betekent een Nummer buiten het land van vestiging van de Klant dat beschikbaar is voor internationale regio's tegen een maandelijkse toeslag op normale Nummers zoals gepubliceerd op https://www.circleloop.com/nl/tarieven

Insolventieprocedure:  het onder bewind stellen, administratief beheer, liquidatie of curatele stellen of niet in staat zijn schulden te betalen wanneer deze verschuldigd zijn in de zin van clausule 123 van de Insolvency Act 1986 of een soortgelijke of analoge actie ondergaan als gevolg van schulden.

Netwerk:  verwijst naar het door ons geleverde netwerk of enig ander netwerk van derden dat de Dienst  ondersteunt.

Nummer: verwijst naar elk nummer dat specifiek door de Klant is aangevraagd of toegewezen voor de levering van de Dienst aan bellers en omvat VIP- en Internationale nummers.

Persoonsgegevens: verwijst naar de betekenis zoals uiteengezet in de AVG en heeft alleen betrekking op persoonsgegevens, of een deel van die persoonsgegevens, waarvoor u de verantwoordelijke bent en in verband waarmee wij diensten verlenen krachtens deze overeenkomst.

Inbreuk op persoonsgegevens:  verwijst naar de betekenis zoals uiteengezet in de AVG.

Premium-functies: alle extra en aanvullende functies die u af en toe aan uw dienst toevoegt.

Verwerking:  heeft de betekenis zoals bepaald in de AVG.

Dienst: verwijst naar de door ons aan u geleverde dienst zoals hierboven uiteengezet.

Kosten van de dienst: verwijst naar alle kosten met betrekking tot de Dienst die van tijd tot tijd door ons aan u in rekening worden gebracht.

Software: verwijst naar alle software die door ons, of een partij die namens ons optreedt, wordt gebruikt bij het vervullen van zijn of haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst of anderszins.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens:  verwijst naar de categorieën van gegevens die in artikel 9 (1), van de AVG zijn vastgelegd.

Toezichthoudende autoriteit:  elke regelgevende autoriteit die verantwoordelijk is voor de handhaving van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wetgeving inzake telecommunicatie: verwijst naar de wet- en regelgeving die van toepassing is op het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten, zoals de UK Communications Act 2003, de Nederlandse Telecommunicatiewet en de Duitse Telecommunicatiewet.

Informatie van derden: betekent informatie, audio, video, graphics, geluid, muziek, foto's, software, gegevens, databases, bestanden en alle andere materialen (in welke vorm dan ook) die geen eigendom zijn van of gegenereerd zijn door of namens de Klant, gepubliceerd of anderszins gebruikt of beschikbaar gemaakt met behulp van de Dienst.

AVG: verwijst naar de betekenis zoals uiteengezet in de Data Protection Act 2018.

Gebruikers: elke gebruiker binnen het bedrijf van de Klant die de Klant toestemming geeft om deze Dienst te gebruiken.

Gebruikstarieven: verwijst naar de door de Klant gemaakte kosten, berekend aan de hand van de op gebruik gebaseerde tarieven die te vinden zijn op https://www.circleloop.com/nl/tarieven.

VIP-nummer: verwijst naar een Nummer dat beschikbaar is tegen een extra maandelijkse vergoeding ten opzichte van normale Nummers en moet worden gekocht voor een minimumperiode van 12 maanden in overeenstemming met clausule 5.7.

1.2 Clausule- en lijsttitels zijn niet van invloed op de interpretatie van deze Overeenkomst.

1.3 Verwijzingen naar clausules en schema's zijn (tenzij anders bepaald) verwijzingen naar de clausules en schema's van deze Overeenkomst.

1.4 Woorden in het enkelvoud omvatten het meervoud en woorden in het meervoud omvatten het enkelvoud.

1.5 Een verwijzing naar een bepaalde wet is een verwijzing naar die wet zoals zij van kracht is op de datum van deze Overeenkomst, rekening houdend met alle wijzigingen, uitbreidingen, toepassingen of herzieningen en met inbegrip van alle ondergeschikte wetgeving die op de datum van deze Overeenkomst krachtens die wet van kracht is.

2. Verplichtingen van CircleLoop

2.1 CircleLoop levert de Dienst aan Opdrachtgever in ruil voor de juiste en tijdige nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever krachtens deze Overeenkomst.

2.2 Het gebruik van de Dienst is te allen tijde onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst en door het gebruik van de Dienst bevestigt de Klant dat hij of zij deze Overeenkomst aanvaardt en ermee instemt daaraan gebonden te zijn.

2.3 CircleLoop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden of kosten voor de Dienst op elk moment te wijzigen of aan te passen. CircleLoop stelt de Klant dertig dagen van tevoren op de hoogte van dergelijke wijzigingen.

2.4 CircleLoop zal redelijke inspanningen leveren om een professionele Dienst en Applicatie te beheren en te onderhouden.

2.5 CircleLoop verleent u een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

2.6 CircleLoop biedt ondersteuning aan Opdrachtgever voor de Dienst via de CircleLoop-helpdesk en online knowledgebase.

3. Verplichtingen van de klant

3.1 De Klant mag de Dienst alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden en te allen tijde in overeenstemming met de Telecommunicatiewetgeving en deze Algemene Voorwaarden.

3.2 De Klant zal de Dienst of de Applicatie niet gebruiken, noch zal de Klant enig ander persoon daartoe machtigen of toestaan:

 1. om ongepaste inhoud of andere informatie of materiaal te verzenden of te ontvangen, waarvan een deel of de toegang of het gebruik een strafbaar feit zou zijn of anderszins onwettig zou zijn;
 2. om op enigerlei wijze een Kunstmatige Inflatie van Verkeer te creëren;
 3. om goederen of diensten te verkopen of aan te bieden die in strijd zijn met wetten, voorschriften of gedragscodes. De Klant zal onmiddellijk na kennisgeving door CircleLoop de corrigerende maatregelen nemen die wij in dergelijke omstandigheden eisen.
 4. om zich niet voor te doen als een partij die hij of zij niet is of de Dienst te gebruiken om een andere partij valselijk te vertegenwoordigen.

3.3 De Klant garandeert dat de Klantinformatie nauwkeurig is en blijft en geen Ongepaste Inhoud bevat of enige andere informatie of materiaal waarvan enig deel, of de toegang tot of het gebruik van die informatie een strafbaar feit zou zijn of anderszins onwettig zou zijn, met inbegrip van de schending van Intellectuele Eigendomsrechten van enige andere persoon. CircleLoop behoudt zich het recht voor dergelijke inhoud van de Dienst, de Applicatie en het Netwerk te verwijderen wanneer CircleLoop naar eigen goeddunken vermoedt dat dergelijke inhoud in strijd is met deze clausule 3.3.

3.4 De Klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, opzet, creatie, onderhoud en het bijwerken van alle Klantinformatie. CircleLoop is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in Klantinformatie.

3.5 De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke licenties en toestemmingen die vereist zijn voor het gebruik van de Dienst. De Klant garandeert dat dergelijke licenties en toestemmingen zijn verkregen en is in dit verband onderworpen aan de vrijwaring in clausule 12.

3.6 De Klant staat CircleLoop toe om de Klant te documenteren als een voorbeeld of referentieklant en om de naam van de Klant te gebruiken in alle publiciteitsmateriaal dat CircleLoop produceert zonder dit materiaal eerst ter goedkeuring aan de Klant voor te leggen.

3.7 De Klant zal CircleLoop alle benodigde assistentie verlenen bij vragen of verzoeken met betrekking tot de Dienst.

3.8 De Klant zal ervoor zorgen dat hij of zij de Dienst niet gebruikt:

 1. excessief en verder dan wat CircleLoop redelijk acht;
 2. op een manier die de infrastructuur van CircleLoop of de Dienst onredelijk of onevenredig zwaar belast;
 3. voor automatische, grootschalige of anderszins buitensporige doorschakelings-, automatische oproep- en/of doorschakelingsactiviteiten; en/of
 4. geautomatiseerde, doorlopende, uitgebreide of buitensporige oproepen te voeren waarbij de Dienst verder wordt gebruikt dan wat CircleLoop (naar het absolute oordeel van CircleLoop) als redelijk zakelijk gebruik beschouwt.

3.9 De Klant zal de Dienst niet verkopen of doorverkopen aan derden.

3.10 De Klant zal de Dienst niet gebruiken of associëren met ongevraagde telemarketingactiviteiten ('Spam') en stemt ermee in CircleLoop een vergoeding van € 25 te betalen voor elke ontvangen klacht over Spam. Dit wordt in rekening gebracht en toegepast op de Gebruikstarieven van de Klant en in rekening gebracht op de betaalkaart die de Klant heeft gebruikt om zich voor de Dienst te registreren.

3.11 De Klant garandeert dat de naam, het e-mailadres, de telefoonnummers, het postadres en de betalingsinformatie (indien vooraf vereist) die bij de registratie van de Klant voor de Dienst worden verstrekt, correct zijn. De Klant stemt er ook mee in zijn of haar account onmiddellijk bij te werken in geval van wijzigingen in zijn gegevens en die van zijn of haar Gebruikers. Het op enig moment verstrekken van valse informatie en/of frauduleus gebruik van bank- en/of creditcardgegevens kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de Dienst en kan de overtreder blootstellen aan civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

3.12 De Klant garandeert dat hij of zij het wettelijke recht en de bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en de Dienst te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst.

3.13 De Klant bevestigt dat de persoon die namens hem of haar een contract afsluit ouder is dan 18 jaar en bevoegd is om de Klant te binden met betrekking tot zijn of haar aankoop van de Dienst.

3.14 De Dienst wordt geleverd en is uitsluitend bedoeld voor zakelijk gebruik. Door gebruik te maken van de Dienst bevestigt de Klant dat hij een bedrijf is. Indien de Klant niet van plan is de Dienst voor zakelijk gebruik te gebruiken, dient hij of zij de Dienst niet te gebruiken. 

3.15 Elke schending van deze clausule 3 door de Klant en/of zijn of haar Gebruikers wordt beschouwd als een wezenlijke schending van deze Overeenkomst en geeft CircleLoop het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, waarbij het irrelevant is of de Klant zich al dan niet bewust was van de inhoud van het aldus verzonden materiaal. Ongeacht en in aanvulling op clausule 8 kan CircleLoop de Dienst zonder kennisgeving met onmiddellijke ingang opschorten indien de Klant naar haar redelijk oordeel in strijd handelt met deze clausule 3. CircleLoop kan weigeren de Dienst te herstellen totdat het probleem dat aanleiding gaf tot de opschorting naar tevredenheid is opgelost, hetgeen door CircleLoop wordt bepaald en de Klant CircleLoop een aanvaardbare garantie geeft dat er geen verdere overtredingen zullen zijn.

3.16 De Klant is verantwoordelijk voor de kennisgeving van alle toepasselijke voorwaarden van de Dienst aan zijn Gebruikers en om ervoor te zorgen dat zijn Gebruikers deze voorwaarden naleven.

3.17 In het geval dat CircleLoop vermoedt dat de Klant deze Overeenkomst heeft geschonden, behoudt zij zich naar eigen goeddunken het recht voor om:

 1. De toegang van de Klant tot de Dienst onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten en/of te beëindigen; en/of
 2. Het tariefplan van de Klant voor toegang tot de Dienst wijzigen om excessief gebruik van de Dienst of misbruik van factureringsperioden te weerspiegelen om betaling aan CircleLoop te vermijden en te manipuleren, met inbegrip van, zonder beperking, het omzetten van het tariefplan van de Klant in een plan voor volledig gebruik en het in rekening brengen van pro rata voor toegang tot de Dienst .

3.18 Elke Klant moet een eigen CircleLoop-account hebben en het delen van gebruikersaccounts is in geen geval toegestaan.

4. Garanties

4.1 Anders dan hetgeen wettelijk niet kan worden uitgesloten, sluit CircleLoop uitdrukkelijk alle garanties uit, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de levering van de Dienst.

4.2 CircleLoop garandeert niet dat de Dienst fout- en virusvrij is, zonder onderbrekingen werkt of compatibel is met alle apparatuur en softwareconfiguraties.

4.3 De volledige aansprakelijkheid van CircleLoop met betrekking tot de levering van de Dienst is zoals uiteengezet in clausule 10.

5. Specifieke voorwaarden van de dienst

5.1 Toewijzing van het Nummer - zodra de Klant zich voor de Dienst  heeft geregistreerd, krijgt de Klant een willekeurig nummer toegewezen of kan hij of zij dit zelf kiezen van CircleLoop om te gebruiken in combinatie met de Dienst en voor bellers om contact op te nemen met de Klant in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

5.2 Gebruik van het Nummer - indien de Klant de Dienst of het Nummer gedurende een periode van meer dan 6 maanden niet gebruikt (zie clausule 7.3), behoudt CircleLoop zich het recht voor de Dienst te annuleren en, na een periode van dertig dagen, het Nummer weer toe te wijzen aan de inventaris voor mogelijk hergebruik door een andere partij in de toekomst.

5.3 Testen van het Nummer - het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat het Nummer correct werkt wanneer het wordt doorgeschakeld in overeenstemming met de relevante verstrekte Klantinformatie en dat alle apparatuur waarover de Klant beschikt volledig in orde is.

5.4 Opname van oproepen en voicemail - alle opgeslagen opnames zullen worden bewaard in overeenstemming met de voorwaarden voor gegevensbescherming zoals omschreven in clausule 13. De Klant is verplicht dergelijke opnames binnen 6 maanden na de datum van beëindiging te downloaden en op te slaan, waarna zij zullen worden gewist. CircleLoop aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor opnames die verloren gaan als gevolg van beëindiging van de Dienst en/of deze Overeenkomst.

5.5 Noodoproepen:

 1. Noodoproepen worden ondersteund in de Dienst, ook tijdens een gratis proefperiode. De Klant moet het adres voor elke Gebruiker opgeven voor het geval er een Noodoproep moet worden gedaan. Een apart adres is vereist voor elke gebruiker die noodoproepen doet vanaf andere locaties. De kwaliteit van de Dienst en de verbinding ermee is gekoppeld aan de kwaliteit van de verbinding van de Klant of zijn Gebruikers met het internet, het apparaat of de routerinstellingen.
 2. De Klant dient zich ervan bewust te zijn, en zijn Gebruikers ervan bewust te maken, dat elke stroomstoring of connectiviteitsstoring de werking van de Dienst onderbreekt en dat het maken van Noodoproepen daardoor niet meer mogelijk is.
 3. CircleLoop zal ervoor zorgen dat Noodoproepen worden geïdentificeerd als zijnde gedaan via een voice-over-IP-verbinding aan de Emergency Call Handling Authority, voor zover ondersteund door een dergelijke autoriteit, zodat zij worden gevraagd de Klant of Gebruikers om locatiegegevens te vragen.
 4. CircleLoop vereist tevens dat de Klant de adresgegevens van waaruit de Dienst wordt gebruikt aan CircleLoop verstrekt en adviseert de Klant en zijn Gebruikers om dit adres bij te werken wanneer de Dienst vanaf een andere locatie wordt gebruikt. Om twijfel te voorkomen, zal Circleloop de adresgegevens verstrekken aan de instantie die noodoproepen behandelt. Zij kunnen de hulpdiensten ernaar verwijzen als zij niet in staat zijn een via de Dienst gedane noodoproep te beantwoorden.

5.6 Nummeroverdracht naar de Dienst - indien de Klant een bestaand Nummer wil overdragen naar de Dienst, moet hij of zij via support@circleloop.com contact opnemen met CircleLoop om de toestemmingspapieren aan te vragen en in te dienen. Voor nummeroverdracht naar de Dienst in Nederland zijn administratiekosten verschuldigd van ten minste € 20 per Gebruiker. Dit zal schriftelijk met de Klant worden overeengekomen voordat een nummer wordt overgedragen. Deze administratiekosten worden in rekening gebracht aan elke gebruiker en er worden dus geen directe kosten in rekening gebracht voor nummers. De Klant dient zich ervan bewust te zijn dat de voorwaarden voor nummeroverdracht van toepassing kunnen zijn krachtens de overeenkomst van de Klant met zijn bestaande provider.

5.7 Nummeroverdracht - Indien de Klant een bestaand Nummer van de Dienst wil overdragen, moet hij of zij contact opnemen met zijn of haar nieuwe serviceprovider om dit aan te vragen. CircleLoop ontvangt doorgaans binnen 10 dagen na het verzoek van de Klant om actie te ondernemen instructies van de nieuwe dienstverlener. Indien de Klant in verband met VIP-nummers een minimumtermijn van 12 maanden is overeengekomen, is de Klant, indien hij deze VIP-nummers tijdens deze minimumtermijn wil porteren, een vergoeding voor vervroegde beëindiging verschuldigd die gelijk is aan het totale aantal resterende maanden van de minimumtermijn van 12 maanden vermenigvuldigd met de maandelijkse vergoeding voor het VIP-nummer of de VIP-nummers volgens https://www.circleloop.com/nl/tarieven. Dit zal schriftelijk met de Klant worden bevestigd voordat het Nummer wordt overgedragen. In geval van nummeroverdracht tijdens een minimale contracttermijn is de Klant het volledige bedrag aan vergoedingen verschuldigd voor de rest van de gecontracteerde minimale contracttermijn, berekend door het aantal resterende maanden van de minimale contracttermijn te vermenigvuldigen met de desbetreffende maandelijkse kosten.

5.8 Ondersteuning - CircleLoop zal via de Applicatie de Klant ondersteuning bieden voor de Dienst, maar als de Klant rechtstreeks een ondersteuningsvraag moet stellen, kan de Klant een e-mail sturen naar support@circleloop.com.

5.9 Dienstgerelateerde communicatie - CircleLoop stuurt de Klant en/of Gebruikers updates over de Dienst, waaronder updates over nieuwe functies en diensten, ondersteuningsupdates en andere algemene transactieberichten. Indien de Klant deze updates niet wenst te ontvangen, kan hij of zij zich te allen tijde uitschrijven.

5.10 Marketingcommunicatie - indien de Klant of Gebruiker heeft aangegeven dergelijke communicatie te willen ontvangen, zal CircleLoop de Klant of Gebruiker af en toe zorgvuldig geselecteerde marketingcommunicatie sturen. De Klant of Gebruiker kan zich op elk moment uitschrijven. Afmelden voor deze marketingcommunicatie zal geen invloed hebben op dienstgerelateerde communicatie en de Klant of Gebruiker zal deze blijven ontvangen.

5.11 Indien de Klant bij het aanmelden voor de Dienst of anderszins tijdens het gebruik van de Dienst een functionaliteit selecteert met betrekking tot de Telefoonvoorkeurdienst (TPS), zal dit de Klant beletten telefoonoproepen te voeren naar telefoonnummers die voorkomen in het meest recente productgegevensbestand van de Telefoonvoorkeurdienst. De Klant erkent dat de nauwkeurigheid van de functionaliteit van de Telefoonvoorkeurdienst afhankelijk is van de nauwkeurigheid (of anderszins) van de informatie en databasetoegang die door de Telefoonvoorkeurdienst (of zijn agent of onderaannemer) aan CircleLoop wordt verstrekt, en, met inachtneming van clausule 10.1 hieronder, is CircleLoop niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen van dergelijke aan haar verstrekte gegevens en informatie.  Meer informatie over de regels van de TPS is te vinden op https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/electronic-and-telephone-marketing/telephone-marketing/.

6. Kosten voor de dienst

6.1 De Klant stemt ermee in de Dienstvergoeding te betalen voor het gebruik van de Dienst tegen de tarieven die in de Applicatie worden vermeld.

6.2 De Klant erkent dat de vermelde tarieven kunnen worden gewijzigd. CircleLoop stelt de Klant dertig dagen van tevoren op de hoogte van dergelijke wijzigingen. De oproep-/sms-tarieven zijn marktafhankelijk en worden dagelijks vastgesteld. De tarieven zijn beschikbaar op https://www.circleloop.com/nl/tarieven  CircleLoop zal, als aanvullende functies op de Dienst, aanvullende mogelijkheden bieden waarvoor de Klant kan betalen binnen de tarieven van de Dienst. Dit zullen altijd functies zijn waarover de Klant de controle heeft en de Klant kan zelf bepalen of hij of zij ze al dan niet gebruikt. 

6.3 Alle tarieven die op de Applicatie worden vermeld, worden gefactureerd en betaald in de valuta die de Klant heeft gekozen bij het aanmelden voor de Dienst. De tarieven zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde ( btw) of andere verkoop-, invoer- of uitvoerrechten of belastingen (indien van toepassing) en deze zullen worden toegevoegd op het moment van betaling.

6.4 Alle Dienstfacturen en btw-facturen voor de Dienst zullen naar de Klant worden gemaild.

6.5 Wanneer de Klant zich aanmeldt voor de Dienst of op een later tijdstip kan CircleLoop de Klant om zijn of haar betalingsgegevens vragen en zullen, met inachtneming van clausule 6.7, betalingen vooraf worden geautoriseerd.

6.6 De Klant kan alle huidige logs en Gebruikstarieven bekijken en Klantgegevens in de Applicatie wijzigen of bijwerken.

6.7 Facturen zullen, anders dan voor de periode van de Gratis Proefperiode, per maand worden opgemaakt en zullen automatisch worden betaald op de datum van die factuur via de betaalkaart die is gebruikt om zich voor de Dienst te registreren. Wijzigingen in het abonnement van de Klant tijdens de maandelijkse factureringsperiode worden pro rata berekend voor de rest van de periode en opgenomen op de volgende maandelijkse factuur. Indien de Klant de Dienst via de Applicatie opzegt, worden de vergoedingen van de Dienst automatisch stopgezet met ingang van het einde van de dan lopende maand en na verrekening van de vergoedingen van de Dienst voor die maand op basis van Gebruikstarieven en eventuele pro-rata vergoedingen van de Dienst voor wijzigingen die gedurende de maand in de account van de Klant zijn aangebracht. Wees ervan bewust dat de Dienst niet werkt als de Klant geen geldige creditcard heeft die is geregistreerd bij CircleLoop en/of de dienst beëindigt en de Klant niet in staat zal zijn oproepen op de Nummer(s) via de Dienst te accepteren.

6.8 CircleLoop geeft geen terugbetalingen om welke reden dan ook voor de Dienst, behalve waar vereist door de toepasselijke wetgeving.

6.9 Indien er met de betaalkaart van de Klant geen volledige betaling aan CircleLoop plaatsvindt of CircleLoop enige betaalkaartfraude en/of chargebacks ondervindt dan heeft CircleLoop het recht het account van de Klant onmiddellijk op te schorten en/of te beëindigen en zal de Dienst onmiddellijk worden gestaakt.

6.10 Indien de Klant een geldige betaling aan CircleLoop verricht, wordt de Dienst opnieuw geactiveerd en zal CircleLoop alle redelijke stappen ondernemen om de gegevens te herstellen die zij voor de opschorting of beëindiging van de Dienst heeft verzameld. Indien de Klant echter niet binnen 2 weken een geldige betaling doet, worden al deze gegevens bewaard voor een periode van maximaal 90 dagen na opschorting, waarna ze door CircleLoop worden verwijderd, naast de beëindiging van het account. De Nummer(s) worden ook teruggenomen door CircleLoop en teruggegeven aan de voorraad voor recycling en hergebruik door een ander.

6.11 De Klant mag de Gratis Proefperiode en/of de factureringsperiode niet misbruiken of manipuleren om te voorkomen dat hij aan CircleLoop verschuldigde vergoedingen voor de Dienst moet betalen. Indien CircleLoop naar eigen goeddunken vermoedt dat de Klant misbruik maakt van dergelijke perioden, behoudt zij zich het recht voor het gebruik van en de toegang tot de Dienst door de Klant op te schorten en/of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving.

7. Dienstverlening

 7.1 De niveaus van diensten zijn zoals uiteengezet op https://www.circleloop.com/nl/tarieven en er zijn twee betaalde plannen: het 'Onbeperkte' Plan en het Pay as you Go (PAYG) Plan.

7.2 De Onbeperkt en PAYG-dienst zijn betaalde service-abonnementen, die maandelijks in rekening worden gebracht zoals uiteengezet in de meest recente prijslijsten op https://www.circleloop.com/nl/tarieven. Bij het PAYG-plan wordt de Klant alle extra gebruik in rekening gebracht op basis van de Gebruikstarieven van CircleLoop.

7.3 CircleLoop kan ook een gratis dienst aanbieden (de 'Gratis Dienst') die wordt uitgevoerd in combinatie met geselecteerde partners en/of promoties. De Gratis Dienst is een dienst voor uitsluitend inkomende oproepen waarop de hierin uiteengezette voorwaarden van toepassing zijn, tenzij deze niet van toepassing zijn. Voor alle duidelijkheid, de Klant kan geen uitgaande oproepen voeren met de Gratis Dienst, tenzij hij of zij zich heeft ingeschreven voor de betaalde Onbeperkte of PAYG-dienst.

7.4 CircleLoop kan ook een gratis proefperiode aanbieden (de 'Gratis Proefperiode') die de Klant gedurende een bepaalde periode toegang geeft tot veel van de functies van de Dienst. De gespecificeerde periode is zoals aan de Klant bekendgemaakt. Tijdens de Gratis Proefperiode zal de Klant kosteloos gebruik kunnen maken van een selectie van de functies van de Dienst. Houdt u er rekening mee dat niet alle functies van de Dienst beschikbaar en/of onbeperkt zijn als onderdeel van de Gratis Proefperiode en dat er bepaalde beperkingen gelden als onderdeel van de Gratis Proefperiode.

7.5 De Klant is niet verplicht zijn of kaartgegevens in te voeren wanneer hij of zij zich aanmeldt voor de Gratis Proefperiode. Indien de Klant na de Gratis Proefperiode de volledige Dienst wenst te gebruiken, dient de Klant zijn of haar betaalgegevens in te voeren om de registratie voor de Dienst te bevestigen. De facturering geschiedt dan overeenkomstig clausule 6.7. Indien de Klant ervoor kiest zijn of haar betaalgegevens voor het einde van de Gratis Proefperiode niet toe te voegen, wordt de account opgeschort.

7.6 De Klant kan tot 30 dagen na het einde van de Gratis Proefperiode betaalgegevens per kaart toevoegen, waardoor de opgeschorte account onmiddellijk wordt gereactiveerd en het bedrag van de premium-functies en gebruikstarieven overeenkomstig clausule 6.7 wordt gefactureerd. Als de Klant niet binnen 30 dagen na het einde van de Gratis Proefperiode zijn of haar betaalgegevens invoert, wordt de account beëindigd en worden de kosten niet in rekening gebracht.

7.7 Indien de Klant het Gratis Proefabonnement binnen de Gratis Proefperiode beëindigt, zal hij of zij niet worden gefactureerd voor enig gebruik, aangezien alle functies die binnen de Gratis Proefperiode zijn ingeschakeld binnen het Gratis Proefabonnement zijn inbegrepen. De Klant hoeft geen verzoek tot annulering van de Gratis Proefperiode in te dienen, aangezien deze automatisch wordt geannuleerd aan het einde van de Gratis Proefperiode.

7.8 Indien Klant een klacht wil indienen, kan hij of zij contact opnemen met CircleLoop via support@circleloop.com.

8. Beveiliging

8.1 De Klant zal niet proberen de systeembeveiliging te omzeilen of toegang te krijgen tot de broncode van de Software of de Applicatie van de Dienst.

8.2 De Klant zal wachtwoorden of andere beveiligingsinformatie met betrekking tot de Software of de Toepassing van de Dienst vertrouwelijk houden.

8.3 De Klant is verantwoordelijk voor de veiligheid en het juiste gebruik van alle gebruikers-ID's en wachtwoorden, die worden gebruikt in verband met de Dienst en dient alle noodzakelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat deze vertrouwelijk en veilig blijven, correct worden gebruikt en niet aan onbevoegden worden bekendgemaakt.

8.4 De Klant dient CircleLoop onmiddellijk te informeren als er enige reden is om aan te nemen dat een door CircleLoop uitgegeven gebruikers-ID of wachtwoord bekend is of waarschijnlijk bekend zal worden bij iemand die niet bevoegd is om het te gebruiken of op een ongeoorloofde manier wordt of waarschijnlijk zal worden gebruikt.

8.5 CircleLoop mag de toegang tot en een deel van de Dienst opschorten indien op enig moment:

 1. er sprake is van een werkelijke, vermoede of waarschijnlijke inbreuk op de beveiliging of een DDoS-aanval;
 2. de Klant niet voldoet aan de instructies of verzoeken van CircleLoop met betrekking tot beveiligingsaangelegenheden;
 3. CircleLoop redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een gebeurtenis die zou leiden tot onmiddellijke beëindigingsrechten zich heeft voorgedaan of op het punt staat zich voor te doen.

8.6 Indien CircleLoop de toegang tot en een deel van de Dienst opschort, zal zij de opschorting opheffen en de Dienst zo snel als redelijkerwijs mogelijk is weer activeren, mits het probleem dat aanleiding gaf tot de opschorting naar tevredenheid is opgelost, dit ter beoordeling van CircleLoop.

8.7 CircleLoop kan eisen dat de Klant een of alle wachtwoorden wijzigt die de Klant gebruikt in verband met de Dienst.

9. Beëindiging en opzegging

9.1 Om de Overeenkomst te beëindigen moet de Klant via het Aanvraagproces het account opzeggen of een e-mail sturen naar cancellations@circleloop.com met een formele schriftelijke bevestiging van de opzegging overeenkomstig clausule 18.

9.2 Gedurende de Gratis Proefperiode beëindigt CircleLoop de Overeenkomst onmiddellijk na ontvangst van het annuleringsverzoek van de Klant.

9.3 Indien de Klant zich niet in de Gratis Proefperiode bevindt en een geregistreerd account heeft, beëindigt CircleLoop de Overeenkomst 7 dagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van opzegging. Indien de Klant de Dienst tijdens de maand degradeert, geldt de downgrade vanaf de volgende maand.

9.4 Indien de Klant de Overeenkomst uit eigen beweging beëindigt, zal de Klant zijn of haar Nummer(s) definitief verliezen, tenzij hij of hij verzoekt om het nummer over te dragen in overeenstemming met clausule 5.7.

9.5 Bij beëindiging van de Dienst zal een eventueel verschuldigd saldo worden gefactureerd en geïnd in overeenstemming met clausule 6.

9.6 CircleLoop kan deze Overeenkomst beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, indien de Klant in strijd handelt met enig deel van deze Overeenkomst of onderworpen is aan een insolventieprocedure, hoewel de verplichting van de Klant om de dan geldende vergoedingen voor de Dienst te betalen ook na beëindiging van deze Overeenkomst blijft bestaan.

10. Beperking van rechtsmiddelen en aansprakelijkheid: Uw aandacht wordt in het bijzonder gevestigd op deze clausule

10.1 Beperking van rechtsmiddelen en aansprakelijkheid: DE AANDACHT VAN DE KLANT WORDT IN HET BIJZONDER OP DEZE CLAUSULE GEVESTIGD.

10.1 Niets in deze Overeenkomst strekt tot uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van een partij voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid, fraude of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt krachtens het toepasselijk recht.

10.2 CircleLoop is niet aansprakelijk jegens de Klant of een derde partij voor enige indirecte, incidentele, gevolgschade of schade voortvloeiend uit deze Overeenkomst (inclusief maar niet beperkt tot) verlies van winst, zaken, inkomsten of kansen voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst.

10.3 Anders dan vermeld in clausule 10.1 is CircleLoop niet aansprakelijk jegens de Klant op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins met betrekking tot deze Overeenkomst.

10.4 De bepalingen van deze Overeenkomst en de rechten en rechtsmiddelen van de partijen uit hoofde van deze Overeenkomst zijn cumulatief en doen geen afbreuk aan en vormen een aanvulling op de rechten of rechtsmiddelen die een partij bij wet of in rechte kan hebben.

10.5 De Klant aanvaardt dat CircleLoop niet verplicht of in staat is om Klantinformatie of Informatie van Derden te bewerken, te controleren of te wijzigen en dat wij het gebruik dat de Klant van de Dienst maakt niet onderzoeken. CircleLoop behoudt zich echter het recht voor Klantinformatie of Informatie van Derden te verwijderen indien zij redelijkerwijs van mening is dat deze informatie in strijd is met wet- of regelgeving of de rechten van derden.

10.6 CircleLoop sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot Informatie van de Klant, Informatie van Derden of enig ander materiaal dat toegankelijk is via de Dienst en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige goederen (inclusief software) of diensten die worden geadverteerd, verkocht of anderszins beschikbaar worden gesteld door middel van de Dienst.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten in Informatie van de Klant ('Intellectuele Eigendom van de Klant') zijn en blijven eigendom van de Klant en zijn of haar licentiegevers.

11.2 Behalve zoals bepaald in clausule 11.1, zijn en blijven alle Intellectuele Eigendomsrechten in de Dienst en/of de Software, Applicatie, Diensten en enig ondersteunend of bijbehorend materiaal met betrekking tot de Software, de Applicatie of de Dienst die door CircleLoop zijn ontwikkeld ter nakoming van haar verplichtingen volgens deze Overeenkomst of in verband met deze Overeenkomst, ongeacht of de Software, de Applicatie of de Dienst of het materiaal al dan niet bijzonder is voor de Klant, en enig ander materiaal dat door CircleLoop aan de Klant wordt verstrekt of toegankelijk wordt gemaakt als gevolg van deze Overeenkomst ('Ons Intellectueel Eigendom') het exclusieve eigendom van CircleLoop.

11.3 De Klant verleent CircleLoop een niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie om de Intellectuele Eigendom van de Klant te gebruiken voor de uitvoering van zijn of haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst.

11.4 CircleLoop verleent de Klant een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om Onze Intellectuele Eigendom te gebruiken ten behoeve van de ontvangst en het gebruik van de Dienst voor de duur van deze Overeenkomst.

12. Transacties met derden

12.1 De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor transacties van welke aard dan ook die worden aangegaan tussen de Klant of Gebruikers en andere derden die toegang hebben tot of handelen op basis van de Dienst of informatie op de site. CircleLoop is geen partij bij of op enigerlei wijze verantwoordelijk voor enige transactie tussen de Klant of Gebruikers en enige andere derde partij.

12.2 De Klant stemt ermee in CircleLoop te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen elke vordering van een derde partij die voortvloeit of ontstaat uit het gebruik van de Dienst door de Klant of Gebruiker, elke schending door de Klant van zijn of haar verplichtingen overeenkomstig clausule 3 van deze Overeenkomst, de hosting van de Dienst door CircleLoop, of elke vordering van een derde partij die op enige wijze voortvloeit of ontstaat uit Klantinformatie of enig ander materiaal dat door de Klant aan CircleLoop wordt verstrekt.

12.3 De vrijwaringen in clausule 12.2 omvatten alle kosten, uitgaven, schadevergoedingen, tarieven, honoraria (inclusief redelijke juridische kosten) en vonnissen die uiteindelijk tegen CircleLoop worden uitgesproken als gevolg van relevante claims. De Klant stemt er bovendien mee in CircleLoop in kennis te stellen van dergelijke vorderingen, CircleLoop de volledige bevoegdheid te geven om dergelijke vorderingen te verdedigen, te schikken of te compromitteren en alle redelijke bijstand te verlenen die nodig is om dergelijke vorderingen te verdedigen, uitsluitend op kosten van de Klant. CircleLoop stemt ermee in dat alle acties met betrekking tot dergelijke claims in overleg met de Klant worden ondernomen.

13. Gegevensbescherming

13.1 Beide partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze clausule 13 vormt een aanvulling op de verplichtingen van een partij krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming, en ontheft, verwijdert of vervangt deze niet.

13.2 De partijen erkennen dat voor de doeleinden van de Gegevensbeschermingswetgeving en in verband met de in clausule 13.2 beschreven verwerkingsactiviteiten, de Klant de Controller is en CircleLoop de Verwerker van Persoonsgegevens. CircleLoop verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende strekking, aard en doel:

De aard en het doel van de verwerking van persoonsgegevens

Klanten kunnen persoonsgegevens van contactpersonen uploaden in de gegevensbank met contactpersonen die als onderdeel van de Dienst wordt aangeboden.

Onderwerp van de verwerking van persoonsgegevens

De voorziening van de functie gegevensbank met contactpersonen

Duur van de verwerking van persoonsgegevens

De duur van het contract met de Klant in overeenstemming met deze Overeenkomst of tot wederopzegging door de Klant

Categorieën van persoonsgegevens die worden gedeeld tussen CircleLoop en de Klant

Voornaam, achternaam, functie, bedrijf, telefoonnummers en e-mailadressen

Soorten betrokkenen van wie CircleLoop persoonsgegevens verwerkt

Contactpersonen van de Klant

13.3 Elke partij bevestigt dat hij of zij in het bezit is, en gedurende de looptijd van deze Overeenkomst zal blijven, van alle registraties en kennisgevingen die op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming vereist zijn en die passend zijn voor de uitvoering van de verplichtingen krachtens deze Overeenkomst.

13.4 CircleLoop zal:

 1. Persoonsgegevens alleen verwerken op gedocumenteerde instructies van de Klant, tenzij de wetgeving inzake gegevensbescherming of een andere toepasselijke wet waaraan CircleLoop is onderworpen, daartoe verplicht; in een dergelijk geval zal CircleLoop de Klant informeren over die wettelijke verplichting alvorens tot Verwerking over te gaan, tenzij die wet CircleLoop verbiedt de Klant daarover te informeren;
 2. ervoor zorgen dat personen die door CircleLoop gemachtigd zijn de Persoonsgegevens te verwerken, zich tot geheimhouding hebben verplicht of onder een passende wettelijke geheimhoudingsplicht vallen;
 3. alle maatregelen nemen die krachtens artikel 32 van de AVG vereist zijn met betrekking tot de beveiliging van de Verwerking, zoals nader uitgewerkt op [website toevoegen waar de lijst met beveiligingsmaatregelen te vinden is];
 4. met inachtneming van clausule 13.11 en 13.12, geen opdracht geven aan een onderaannemer met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant (deze toestemming mag niet op onredelijke wijze worden onthouden of uitgesteld), en ervoor zorgen dat een dergelijke onderaannemer waartoe CircleLoop opdracht geeft, voldoet aan de bepalingen van deze clausule 13 alsof het een partij was bij deze Overeenkomst;
 5. met inachtneming van de aard van de Verwerking, de Klant bijstaan door passende technische en organisatorische maatregelen te treffen, voor zover dit mogelijk is, voor de nakoming van de verplichtingen van de Klant om te reageren op verzoeken tot uitoefening van de rechten van de Betrokkene zoals neergelegd in de Gegevensbeschermingswetgeving, voor zover deze verzoeken betrekking hebben op deze Overeenkomst en de verplichtingen van CircleLoop uit hoofde daarvan;
 6. de Klant bijstaan bij het waarborgen van de naleving van zijn of haar verplichtingen op grond van artikelen 32 tot en met 36 van de AVG, rekening houdend met de aard van de Verwerking van de Persoonsgegevens en de informatie waarover CircleLoop beschikt;
 7. naar keuze van de Klant na beëindiging van deze Overeenkomst of anderszins op verzoek van de Klant alle Persoonsgegevens wissen (voor zover uitvoerbaar) of retourneren aan de Klant en bestaande kopieën verwijderen (voor zover uitvoerbaar), tenzij de toepasselijke wetgeving vereist dat CircleLoop de Persoonsgegevens blijft bewaren;
 8. alle informatie beschikbaar stellen aan de Klant die nodig is om de naleving door CircleLoop van deze clausule 13 aan te tonen, en toestaan en meewerken aan audits, met inbegrip van inspecties, uitgevoerd door de Klant of een andere auditor in opdracht van de Klant; en
 9. de Klant onmiddellijk informeren indien, naar de mening van CircleLoop, een instructie van de Klant inbreuk maakt (of, indien uitgevoerd, inbreuk zou kunnen maken) op de wetgeving inzake gegevensbescherming. Met inachtneming van clausule 10.1 is CircleLoop niet aansprakelijk voor instructies van de Klant die inbreuk maken (of een inbreuk veroorzaken) op de wetgeving inzake gegevensbescherming voor zover CircleLoop redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn, of redelijkerwijs niet geacht kon worden op de hoogte te zijn, dat een dergelijke instructie een inbreuk zou maken (of een inbreuk zou veroorzaken) op de wetgeving inzake gegevensbescherming.

13.5 Elke partij stelt de andere partij zonder onnodige vertraging in kennis als zij kennis krijgt van een inbreuk in verband met persoonsgegevens met betrekking tot de verplichtingen van een van beide partijen uit hoofde van deze Overeenkomst.

13.6 De Klant zal passende effectbeoordelingen inzake gegevensbescherming uitvoeren om ervoor te zorgen dat de Verwerking van Persoonsgegevens voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. CircleLoop zal de Klant redelijke bijstand verlenen, waar nodig en op verzoek van de Klant, bij het uitvoeren van een effectbeoordeling inzake gegevensbescherming en het uitvoeren van een noodzakelijke voorafgaande raadpleging van de Toezichthoudende Autoriteit.

13.7 Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens worden behandeld op een wijze die in overeenstemming is met artikel 5 (1) van de AVG.

13.8 De Klant zal ervoor zorgen dat:

 1. hij of zij de Verwerking van Persoonsgegevens kan rechtvaardigen in overeenstemming met artikel 6 (1) van de AVG (met inbegrip van, indien van toepassing, het verkrijgen van alle toestemmingen van Betrokkenen die nodig zijn om met de Verwerking te beginnen), en dat de Klant dit heeft vastgelegd of gedocumenteerd in overeenstemming met de vereisten voor het bijhouden van gegevens van de AVG;
 2. bij Persoonsgegevens die onder de speciale categorieën van Persoonsgegevens vallen, artikel 9 (2) van de AVG van toepassing is op die Persoonsgegevens voordat de Verwerking plaatsvindt;
 3. wanneer artikel 9 (2) van de AVG niet van toepassing is op Persoonsgegevens die onder de Speciale Categorieën van Persoonsgegevens vallen, worden dergelijke gegevens niet naar CircleLoop gestuurd; en
 4. De Klant beschikt over alle noodzakelijke passende toestemmingen en kennisgevingen om een rechtmatige overdracht van de Persoonsgegevens aan CircleLoop mogelijk te maken voor de duur en doeleinden van deze Overeenkomst.

13.9 In het geval dat CircleLoop:

 1. instructies van de Klant met betrekking tot de Verwerking opvolgt, is CircleLoop niet aansprakelijk (behoudens clausule 10.1) voor enige schade veroorzaakt door de Verwerking van die Persoonsgegevens, of voor enige gevolgen in het geval dat een dergelijke Verwerking anderszins in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, voor zover dergelijke schade of gevolgen voortvloeien uit de naleving van dergelijke instructies door CircleLoop; en/of
 2. weigert om de instructies van de Klant met betrekking tot de Verwerking op te volgen omdat hij vreest dat naleving een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming zal veroorzaken, is CircleLoop niet aansprakelijk (behoudens clausule 10.1) voor het niet opvolgen van dergelijke instructies.

13.10 U gaat ermee akkoord CircleLoop op eigen kosten te vrijwaren en te verdedigen tegen alle kosten, claims, schade of uitgaven die door ons worden gemaakt of waarvoor CircleLoopp aansprakelijk kan worden gesteld, als gevolg van het niet naleven van deze clausule 13 door u of uw werknemers of agenten.

13.11 De Klant staat toe dat CircleLoop derden inschakelt als onderaannemers voor de doeleinden van de Verwerking; in het geval dat CircleLoop met dergelijke onderaannemers een contract sluit in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming, vormt het aangaan van deze Overeenkomst de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant voor die onderaanneming door CircleLoop met betrekking tot de desbetreffende Verwerking. Informatie over de onderaannemers die CircleLoop inschakelt voor Verwerkingsdoeleinden is te vinden in het Privacy- en cookiebeleid.

13.12 In het geval dat CircleLoop tijdens de looptijd van deze Overeenkomst een nieuwe onderaannemer inschakelt voor de verwerking, zal zij u ten minste 30 dagen voor aanvang van de inschakeling informeren, samen met relevante informatie over die onderaannemer en zijn activiteiten. De Klant kan bezwaar maken tegen deze verbintenis door contact op te nemen met CircleLoop en, als enige en exclusieve remedie van de Klant voor een dergelijke verbintenis, deze Overeenkomst beëindigen in overeenstemming met clausule 9.1.

13.13 Raadpleeg het privacy- en cookiebeleid dat deel uitmaakt van deze Overeenkomst en waarin wordt uiteengezet hoe CircleLoop Persoonsgegevens verwerkt als Controller.

14. Overmacht

Indien wij niet in staat zijn een verplichting overeenkomstig deze Overeenkomst na te komen als gevolg van een omstandigheid buiten de redelijke controle van die partij, inclusief, zonder beperking, blikseminslag, overstroming, uitzonderlijk zwaar weer, brand, explosie, oorlog, daden van terrorisme, burgerlijke onlusten, arbeidsconflicten (waarbij al dan niet medewerkers van een van beide partijen betrokken zijn), het uitvallen van fabrieken of machines, het in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers of handelingen van de lokale of centrale overheid of andere bevoegde autoriteiten, of gebeurtenissen buiten de redelijke controle van leveranciers aan een van beide partijen, zal die partij geen aansprakelijkheid jegens de andere partij hebben voor die niet-nakoming.

15. Vertrouwelijkheid

15.1 Elke partij zal alle informatie betreffende de zaken, financiën, technologie, zaken, klanten, marketingplannen van de andere partij en andere informatie die als zodanig wordt aangeduid of die naar haar aard vertrouwelijk is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de voorwaarden van deze Overeenkomst) ('Vertrouwelijke Informatie') vertrouwelijk houden (en ervoor zorgen dat haar medewerkers dit doen).

15.2 Elke partij beschermt de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij tegen ongeoorloofde openbaarmaking door dezelfde mate van zorgvuldigheid te betrachten als bij het bewaren en beveiligen van haar eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard, zijnde ten minste een redelijke mate van zorgvuldigheid.

15.3 Vertrouwelijke informatie mag door de ontvangende partij worden bekendgemaakt aan haar werknemers, gelieerde ondernemingen en professionele adviseurs, of in het geval van ons de medewerkers van een andere groepsmaatschappij of hun leveranciers die de informatie moeten kennen. Vertrouwelijke informatie mag niet worden bekendgemaakt aan een andere partij zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij.

15.4 De verplichtingen van deze clausule 15 zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie waarvan de ontvangende partij met schriftelijk bewijs kan aantonen dat deze in het publieke domein is gekomen anders dan door een schending van deze clausule 15 of die wettelijk verplicht is om openbaar gemaakt te worden.

15.5 De verplichtingen tot geheimhouding in deze clausule 15 worden niet beïnvloed door het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst, maar blijven van kracht zolang de informatie een vertrouwelijk karakter heeft.

16. Aanbiedingen

16.1   Amazon-aanbieding van CircleLoop

16.1.2 Deze aanbieding staat open voor bestaande CircleLoop-klanten in Nederland die potentiële nieuwe klanten willen doorverwijzen naar CircleLoop via de desktop- of mobiele applicatie.

16.1.3 De Klant moet een bestaande klant zijn (bekend als de verwijzer) en zijn of haar unieke verwijzingscode gebruiken die toegankelijk is onder Klantinstellingen,   € 50.00 Amazon voucher  verdienen en de klant (bekend als de verwezen klant) moet zich aanmelden via deze unieke verwijzingscode zodat wij de aanmelding correct kunnen volgen.

16.1.4 Onder een Doorverwezen Klant wordt verstaan: een nieuwe klant van CircleLoop Onbeperkt of PAYG-pakketten die gedurende twee opeenvolgende maanden tweemaal correct is gefactureerd en elke factuur volledig heeft betaald.

16.1.5 Zodra de Doorverwezen Klant twee keer gedurende twee opeenvolgende maanden een factuur heeft ontvangen en elke factuur volledig heeft betaald, kan de tegoedbon van € 50.00 door de Doorverwezen Klant worden opgeëist. CircleLoop zal automatisch contact opnemen met de verwijzer om de voucher te versturen.

16.1.6 Beperkingen en uitsluitingen:

 1. deze aanbieding is geldig van 00.00 uur op 30 maart 2022 tot 23.59 uur op 30 juni 2022.
 2. CircleLoop is beschikbaar op de webapplicatie voor desktop en mobiele apparaten; de aanbieding omvat geen telefoons en andere apparatuur en omvat geen hardware die beschikbaar is in de CircleLoop-winkel (die nodig is voor optimalisatie).
 3. CircleLoop behoudt zich het recht voor de aanbieding niet toe te passen indien zij redelijkerwijs tot de conclusie komt dat de verwijzingscode wordt misbruikt. Voorbeelden van misbruik omvatten, zonder beperking; het spammen van de verwijzingscode op sites van derden en e-mails, de verwijzer die zich voordoet als geassocieerd of verbonden met CircleLoop.

16.2  50% korting op bronzen en zilveren nummers (VIP-nummers)

16.2.1 Deze aanbieding is beschikbaar voor bestaande CircleLoop Klanten gevestigd in Nederland die tussen 00.00 uur op 1 juli 2021 en 23.59 uur op 31 augustus 2021 upgraden naar een bronzen of zilveren VIP-nummer.

16.2.2 Voor bronzen of zilveren VIP-nummers geldt 50% korting als volgt:

 1. Bronzen VIP-nummer: € 1,50 per maand gedurende de eerste drie maanden vanaf de datum van aankoop, oplopend tot € 3,00 per maand na afloop van de eerste drie maanden.
 2. Zilveren VIP-nummer: € 2,50 per maand gedurende de eerste drie maanden vanaf de datum van aankoop, oplopend tot € 5,00 per maand na afloop van de eerste drie maanden.

16.2.3 De bronzen of zilveren nummerpakketten moeten worden aangeschaft voor een minimumperiode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum om de aanbieding te kunnen toepassen.

16.3  Drie maanden gratis en 20% korting op  CircleLoop (non-profit klanten)

16.3.1 Om in aanmerking te komen voor een periode van drie maanden gratis moet de klant een Nieuwe Klant zijn in een van de volgende categorieën:

 1. Scholen, hogescholen en universiteiten in Nederland.
 2. Gezondheidsdiensten of zorgverleners in Nederland die geen winstoogmerk hebben.
 3. Liefdadigheidsinstellingen en -medewerkers in Nederland.

16.3.2 Onder een Nieuwe Klant in deze aanbieding wordt verstaan: een nieuwe klant van CircleLoop Onbeperkt of PAYG-pakketten die valt in een van de categorieën genoemd onder 16.3.1(a) - 16.3.1(c).

16.3.3 Zodra de Nieuwe Klant zich heeft aangemeld voor CircleLoop Onbeperkt of PAYG-pakketten krijgen zij 3 maanden gratis gebruik van CircleLoop.

16.3.4 Bestaande CircleLoop-klanten die eerder aanspraak hebben gemaakt op de gratis aanbieding van 3 maanden krijgen 20% korting op een CircleLoop-account. Inclusief gebruikers, oproepen en nummers. Oproepen naar Nederlandse nummers boven € 0,20 zijn niet inbegrepen.

16.3.5 Onder een Bestaande CircleLoop-klant wordt in deze aanbieding verstaan: een bestaande klant van CircleLoop Onbeperkt of PAYG-pakketten die valt in een van de categorieën genoemd onder 16.3.1(a) - 16.3.1(c).

16.3.6 Beperkingen en uitsluitingen:

 1. Oproepen naar Nederlandse nummers boven € 0,20, internationale nummers boven € 0,30 en sms (€ 0,40) zijn niet inbegrepen.
 2. Nummeroverdracht van bestaande telefoonnummers is uitgesloten.
 3. CircleLoop is beschikbaar op desktop, webapplicatie en mobiele apparaten; deze aanbieding heeft geen betrekking op telefoons en andere apparatuur en omvat geen hardware die beschikbaar is in de CircleLoop-webwinkel (die nodig is voor optimalisatie).

16.4   CircleLoop 50% korting op aanbieding (PPC)

16.4.1 Om in aanmerking te komen voor 50% korting moet de Klant een Nieuwe Klant zijn die zich heeft aangemeld en de aanbieding heeft verzilverd nadat hij of zij op onze online advertentie heeft geklikt tussen 0.00 uur op 24 januari 2022 en 23 april 2022 om 23.59 uur.

16.4.2 Een Nieuwe Klant in deze aanbieding wordt gedefinieerd als: elke Klant die zich registreert voor CircleLoop Onbeperkt of PAYG pakketten nadat hij of zij op onze online advertentie heeft geklikt en de 50% korting heeft verzilverd.

16.4.3 Zodra de nieuwe klant zich heeft ingeschreven voor CircleLoop Onbeperkt of PAYG-pakketten, krijgt hij of zij 50% korting op zijn of haar CircleLoop-account. Inclusief gebruikers, oproepen en nummers. Oproepen naar Britse nummers boven de € 0,20 zijn niet inbegrepen.

16.4.4 Beperkingen en uitsluitingen:

 1. Oproepen naar Nederlandse nummers boven € 0,20, internationale nummers boven de € 0,30 en sms (€ 0,40) zijn niet inbegrepen.
 2. Nummeroverdracht van bestaande telefoonnummers is uitgesloten.
 3. CircleLoop is beschikbaar op desktop, webapplicatie en mobiele apparaten; deze aanbieding heeft geen betrekking op telefoons en andere apparatuur en omvat geen hardware die in onze webwinkel beschikbaar is (die nodig is voor optimalisatie).

17. Gratis bellen naar Oekraïne

17.1 Dit wordt aangeboden aan Klanten die gevestigd zijn in Nederland, die een PAYG- of Onbeperkt-pakket hebben en waarbij internationaal bellen expliciet is ingeschakeld op de account van de Klant.

17.2 Beperkingen en uitsluitingen:

 1. Geldt alleen voor oproepen vanuit Nederland naar mobiele en vaste nummers in Oekraïne. Betaalnummers zijn uitgesloten.
 2. Klanten met een gratis proefperiode komen niet in aanmerking en krijgen geen toegang tot internationale nummers.
 3. Oproepen naar Oekraïne vallen onder ons beleid inzake billijk gebruik en CircleLoop behoudt zich het recht voor om Klanten kosten in rekening te brengen als we redelijkerwijs concluderen dat de aanbieding wordt misbruikt. Voorbeelden van misbruik zijn, zonder beperking; oproepen boven redelijk gebruik (naar ons oordeel te bepalen) en oproepen boven volumebeperkingen, frauduleus gebruik. CircleLoop behoudt zich het recht voor de dienst zonder kennisgeving op te schorten of te beëindigen in geval van excessief gebruik, vermoedelijk of daadwerkelijk onwettig of frauduleus gebruik.

18. Kennisgevingen

Een kennisgeving krachtens deze Overeenkomst:

18.1 wordt per e-mail geleverd, met een formele schriftelijke bevestiging die persoonlijk of per vooruitbetaalde post aan het hoofdkantoor van de andere partij wordt betekend of aan een ander adres dat af en toe schriftelijk aan de andere partij wordt meegedeeld.

18.2 Elke kennisgeving overeenkomstig deze clausule 18 wordt geacht te zijn ontvangen:

 1. indien per e-mail, bij ontvangst van de e-mail onder voorbehoud van formele schriftelijke bevestiging te zijner tijd; of
 2. op de dag van levering indien persoonlijk overhandigd vóór 17.00 uur op een werkdag, anders op de eerstvolgende werkdag na de dag van levering; of
 3. op de tweede werkdag vanaf en met inbegrip van de dag van verzending in het geval van vooruitbetaalde post.

19. Toewijzingen

19.1 De Klant zal de Dienst (of enig element daarvan) of enige van zijn of haar rechten of verplichtingen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst niet toewijzen, doorverkopen, onderverhuren of op enige andere wijze overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CircleLoop.

19.2 Wanneer deze beperking op enige wijze wordt overtreden, al dan niet met succes, heeft CircleLoop het recht de Dienst en/of de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

19.3 CircleLoop kan haar rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst toewijzen of overdragen door schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

20. Volledige overeenkomst

20.1 Deze Overeenkomst en het Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst en verstandhouding tussen de partijen. Zij vervangt elke eerdere overeenkomst tussen hen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst en geen enkele mondelinge of schriftelijke overeenkomst, belofte, verzekering, garantie, toezegging, verklaring of aansporing die hierin niet is opgenomen, bindt een van de partijen.

20.2 De Klant erkent dat hij of zij bij het aangaan van deze Overeenkomst niet vertrouwt op enige verklaring, toezegging, verzekering of garantie (ongeacht of deze uit onwetendheid of uit nalatigheid is gedaan) die niet in deze Overeenkomst is opgenomen.

20.3 Geen enkele persoon of onderneming die geen partij is bij deze Overeenkomst heeft enig recht op grond van de Contractenwet (Rechten van Derden) van 1999 om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen.

20.4 De Klant mag deze Overeenkomst niet wijzigen zonder schriftelijke toestemming van CircleLoop.

20.5 Indien een bepaling (of een deel van een bepaling) van deze Overeenkomst door een rechtbank of bestuursorgaan met bevoegde jurisdictie ongeldig, onuitvoerbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht.

20.6 Indien een ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling geldig, afdwingbaar of wettig zou zijn indien een deel ervan werd geschrapt, zal de bepaling worden toegepast met de wijziging die nodig is om de commerciële bedoeling van de partijen te verwezenlijken.

20.7 Niets in deze Overeenkomst mag worden uitgelegd als het creëren van een partnerschap of samenwerkingsverband van welke aard dan ook tussen de partijen of als het aanstellen van een partij als tussenpersoon van de ander voor welk doel dan ook. Geen enkele partij zal de bevoegdheid hebben de andere partij te binden of in naam van de andere partij contracten te sluiten of een aansprakelijkheid jegens hem of haar te creëren, op welke wijze of voor welk doel dan ook.

20.8 Op deze Overeenkomst en alle geschillen of vorderingen (contractueel of niet-contractueel) die voortvloeien uit of in verband staan met het onderwerp ervan, is het Nederlands recht van toepassing.

20.9 De partijen komen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van Nederland de exclusieve bevoegdheid hebben om geschillen of vorderingen (contractueel of niet-contractueel) die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst te schikken.

Bijgewerkt op 27 februari 2023